7. मैले Safer Badgers app बाट म COVID-19 भएकासँग नजिकको सम्पर्कमा आएको भन्ने सूचना पाएँ । अब मैले के गर्नु पर्ला ?

  • त्यो Safer Badgers app ले नै तपाईंलाई निर्देशन दिनेछ ।
  • तपाईंलाई UW–Madison मा COVID-19 परीक्षण गर्न जान निर्देशन दिइनेछ ।
  • तपाईंको Badger Badge र भवनहरूमा प्रवेश गर्ने अनुमति परिवर्तन हुनेछैन ।
  • तपाईंसँग प्रश्न भएमा UW–Madison को COVID-19 सहायता फोन नं. 608-262-7777 मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।