5. Safer Badgers app ले मेरो स्वास्थ्य सम्बन्धि सूचनाको गोप्यता कायम राख्ला र ?

तपाईंको गोप्यता कायम राख्न हामी मेहेनत गर्दछौं ।

 • Safer Badgers app ले तपाईंको यूजर नाम, पासवर्ड र विभिन्न तहको प्रमाणिकरण विधि अपनाएकोछ ।
 • Safer Badgers app मा भएका तथ्याङ्कहरू गोप्य राखिएको (सुरक्षित गरिएको) हुन्छ ।
 • तपाईंका स्वास्थ्य सम्बन्धि सूचनाको गोप्यता राख्न तलका नियमहरू पालना गरिन्छन्:
  • HIPPA को गोप्यताका नियम ।
  • पारिवारीक शिक्षा अधिकार र गोप्यता सम्बन्धि ऐन (FERPA)
  • विस्कन्सिन राज्यका कानून ।
  • अशक्तता भएका अमेरिकीहरूको ऐन (ADA)
 • हामी तपाईंको स्वास्थ्य सम्बन्धि सूचना निम्न अवस्थामा मात्र अरूलाई दिइन्छ :
  • App भित्र मात्र अनुमति दिइने (गोप्यताको नीति र उपयोगका शर्तहरूको सिमा भित्र) ।
  • COVID-19 संक्रमण रोकथामको नियमको सिमा भित्र ।