4. मेरो परीक्षणको नतिजा कहाँ हेर्न सकिन्छ ?

Safer Badgers appMyUHS portal मा तपाईंको नतिजा हेर्न सक्नु हुनेछ ।