3. परीक्षणको नतिजा मैले कहिले पाउँनेछु ?

24 घण्टा भित्रमा परीक्षणको नतिजा पाउनुहुनेछ ।