13. जब कुनै व्यक्ति COVID-19 संक्रमित हुन्छ, Safer Badgers app बाट (संक्रमित व्यक्ति बाहेक) कस-कसले यस्तो सूचना पाउँछन् ? कस्ता तथ्याङ्कहरू शेयर गरिन्छन्?

 • University Health Services (UHS) ले तपाईंलाई Safer Badgers app वा वेबसाईटमा परीक्षण नतीजाको सूचना पठाउँनेछ ।
 • तपाईंको फोन सम्म नपुगुन्जेल यो सूचना लुकाइएको (सूरक्षित गरिएको) हुन्छ ।
 • यसरी गोप्य गरिएको परीक्षण नतीजाको सूचना तपाईंको तथ्याङ्क संग्रहमा सुरक्षित रहन्छ । यसरी तपाईंले अर्कै साधनमा वा website मा हेर्न सक्नु हुनेछ ।
 • सूचनामा दिइएको परीक्षणको नतीजा तपाईंले मात्र पढ्न सक्नु हुनेछ ।
 • Safer Badgers app ले तपाईंको COVID-19 परीक्षणको नतीजा कसैलाई पनि बाँड्ने छैन ।
 • प्रयोगशालाहरूले COVID-19 परीक्षणको नतीजा Wisconsin Department of Health Services (DHS) लाई खुलासा गर्न कानूनी रूपमा नै बाध्य गरिएकोछ ।
  • DHS ले dashboard मा परीक्षणको नतीजाहरू सारांशमा मात्र प्रकाशित गर्नेछ ।
  • Dashboard मा तपाईंका व्यक्तिगत सूचना देखिने छैनन् ।
  • यी तथ्याङ्कहरूले क्याम्पसमा हुने COVID-19 को संक्रमण व्यवस्थापन गर्न र भविष्यमा यसबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न सहयोग गर्नेछन् ।