12. मैले Safer Badgers app प्रयोग गरेको समयमा UW-Madison ले कसरी मेरो तथ्याङ्क र गोप्यता सुरक्षित राख्छ?

  • UW-Madison ले तथ्याङ्क सुरक्षामा व्यवसायको “सर्वश्रेष्ठ अभ्यासहरू (best practices)” अपनाएकोछ ।
  • UW-Madison तपाईंका व्यक्तिगत सूचनालाई नष्ट हुन नदिन, दुरूपयोग हुन नदिन, अनधिकृत प्रशारण हुन लदिन, वा परिवर्तन गर्न नदिन प्रयसरत रहनेछ ।
  • UW-Madison ले कहिल्यै तपाईंको अनुमति बिना तपाईंका व्यक्तिगत गोप्य सूचना तपाईंका प्रदान गर्ने छैन ।
  • तपाईंका व्यक्तिगत गोप्य सूचना तपाईंले Safer Badgers app हटाउने बित्तिकै हाम्रो server बाट मेटिने छन् ।