11. के Safer Badgers app ले म रहेको वा भ्रमण गरेका स्थानको रेकर्ड राख्नेछ?

 • यो app ले तपाईं रहेको वा भ्रमण गरेको स्थानको GPS (Global Positioning System) वा रेकर्ड गर्दैन ।
 • यदि तपाईंले चाहनुहुन्छ भने यो app सेट गर्दा नै low energy Bluetooth proximity छान्न सक्नुहुन्छ ।
  • यस्तो विशेषाताले तपाईंलाई COVID-19 संक्रमित व्यक्तिको नजिकमा रहनु भएको जानकारी दिनेछ ।
  • यस्तो विशेषातालाई तपाईं जुन सुकै समयमा बन्द गर्न सक्नु हुनेछ ।
 • सबै तथ्याङ्क अज्ञात वा गोप्य रहनेछन् ।
  • यदि तपाईं COVID-19 संक्रमित हुनु भएमा, यस्तो सूचना कसले पायो भन्ने तपाईंलाई थाहा हुने छैन ।
  • यदि तपाईं ले आफू संक्रमितको नजिक भएको सूचना पाउनु भएमा पनि कुन व्यक्ति संक्रमित हो, त्यो व्यक्तिको बारेमा थाहा पाउनु हुने छैन ।