1. प्राविधिक सहायताको लागि कसलाई सोध्नु पर्ला ?

UW–Madison को COVID-19 सहयोगि फोन नं. 608-262-7777 मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।