Yuav muaj taus li cas tom qab hno koob tshuaj tiv thaiv COVID-19

PDF

Koob tshuaj COVID-19 yuav tiv thaiv koj ntawm tus kab mob COVID-19.  Nyob ntawm saib hno koob tshuaj tiv thaiv COVID-19 twg rau koj, tej zaum koj yuav tau hno ob koob thiaj tiv thaiv tau tus kab mob. Tej zaum koob tshuaj kuj yuav ua muaj tej yam mob rau koj— uas yog koj lub cev tsim kev tiv thaiv tus kab mob xwb tsis ua li cas—thiab lawv yuav ploj mus hnub puav tom qab.

Tom qab koob #1

 • Teem caij hno koob thib ob nyob hauv MyUHS, myuhs.uhs.wisc.edu. Xaiv “Appointments” nyob sab laug ntawm qhov menu. Xaiv qhov Dose 2.
 • Tej zaum koj sab caj npab yuav mob (cov neeg feem coob mob!).
 • Xyuas nkag rau hauv qhov VSafe, yog ib qho kev pab siv lub xovtooj ntawm tes nug saib koob tshuaj COVID-19 ho ua muaj tej yam zoo li cas rau koj. Nws xa ntawv qhia txhua hnub kom nco thiab siv tsawg tshaj ib feeb nkag rau hauv: vsafe.cdc.gov.  Yuav tsis muab thiab tsis muaj leej twg pom koj cov ntaub ntawv.

Tom qab koob #2

 • Koom ntxiv nrog V-Safe app.
 • So. Ib co neeg qhia tias lawv mob tob hau los ua npaws tom qab koob thib ob.
 • Nkag mus rau hauv Wisconsin Immunization Registry (WIR) xyuas kom koj cov ntaub ntawv hno koob tshuaj COVID-19 yog, ib tsam koj ho ua koj daim card hno tshuaj poob: dhfswir.org.

Tom qab ob koob

Npog qhov ncauj qhov ntswg, ntxuav ob sab tes, nyob kom sib nrug, thiab kuaj tas li ntxiv. Yuav tsum yog li 7 ntawm 10 leej tib neeg hauv zej zog hno koob tshuaj peb thiaj tiv thaiv tau tus kab mob (herd immunity). Nov thwm tau tias thiaj yuav tiv thaiv tau cov tsis tau hno koob tshuaj, xws li cov menyuam mos ab.

Tej zaum koj yuav muaj ib qho los tshaj cov cim mob nram no tom qab thawj koob, koob thib ob, los ob koob tib si. Pfizer thiab Moderna ob co tshuaj yuav kom hno ob koob thiaj tiv thaiv tau zoo. Yuav tsum hno koob thib ob txawm koj muaj tej yam mob li cas, ntshe kws los chaw kuaj mob ho kom koj txhob hno koob thib ob lawm xwb.

Cov mob yuav muaj taus

 • Mob los lub qhov hno koob tshuaj od
 • Ua npaws
 • Txias txias / no no
 • Nkees nkees
 • Mob tob hau

Txo kom txhob mob los tsis xis nyob

 • Noj ibuprofen los acetaminophen (tshuaj kom txhob mob tob hau)
 • Haus dej kom ntau (txhob haus kas fes)
 • Muab ib daim ntaub tshiab, ntub, txias txias npuab sab caj npab
 • Siv los ua kom sab caj npab muag

Thaum twg yuav tau hu rau chaw kuaj mob

Feem coob, tsis xis nyob li ua npaws los mob lub qhov nqaij tsis ua cas. Hu rau chaw kuaj mob yog:

 • Ntawm lub qhov koob liab los khov loj ntxiv tom qab 24 xuabmoos.
 • Cov mob ntawd ua rau koj txhawj los tsis ploj hnub puav tom qab.