UW–Madison yuav muaj kev yooj yim rau ib co neeg ua haujlwm hno koob tshuaj COVID-19

PDF

Ib qho xov xwm tso tawm hnub no hauv UW–Madison qhia txog qhov kev ua raws tshiab teem caij hno nej koob tshuaj tiv thaiv COVID-19. Nej saib tau qhov xov xwm nyob hauv no.

Qhov kev ua raws no yuav kom nej nkag rau hauv ib qho internet site hauv University Health Services. Nyob rau hauv qhov, hu ua MyUHS, yuav muaj ib co lus nug nej ua ntej teem caij rau nej. Qhov nkag rau hauv nyob nov: go.wisc.edu/myuhscovidvax

Tag nrho cov neeg ua haujlwm hauv UW–Madison siv tau MyUHS teem lawv cov caij hno koob tshuaj tiv thaiv COVID-19. Tabsis, cov neeg ua haujlwm siv tsis tau lub website yoog yim, xws li cov tsis paub lus Askiv zoo, yuav muaj kev yoog yim rau hno lawv koob tshuaj tsis ntev no. UW–Madison yuav muaj ntaub ntawv qhia ntxiv asthiv tom ntej.

Nov muaj xws li caij hno tshuaj tiv thaiv COVID-19 rau cov neeg ua num siv ob thiab siv peb. Qhov no yuav zoo xws li thaum nej mus hno nej koob tshuaj tiv thaiv khaub thuas hauv tsev kawm ntawv. Yuav muaj kev txhais lus pab.

University Health Services kuj yuav muaj kev yooj yim rau cov neeg ua haujlwm siv ib (1) yuav tau hno lawv koob tshuaj tiv thaiv COVID-19 lub caij lawv ua haujlwm nyob rau ntawm Nicholas Recreation Center. Qhov no yuav yog ib qho rau cov tsis paub lus Askiv zoo ntxiv rau cov muaj teeb meem siv lub website teem caij. Tsuas yog cov neeg ua haujlwm thiab mejyig uas hno tau koob tshuaj thiaj siv tau qhov no nkaus xwb.

Thov saib rau kev qhia yuav muaj ntxiv sai. Cov mejyig thiab neeg ua haujlwm kuj mus hno tau koob tshuaj tiv thaiv COVID-19 tawm sab nraum tsev kawm ntawv thiab, xws li ntawm ib qho chaw kuaj mob los ib qho chaw muab tshuaj.

Nej yuav tau qhia nej cov ntaub ntawv hno koob tshuaj rau University Health Services yog nej mus hno koob tshuaj tawm sab nraum tsev kawm ntawv. Thov nkag mus rau qhov qhib cov ntaub ntawv qhia ua raws hauv no, los hu COVID Assistance Line tus xovtooj rau 608-262-7777, los hu cuag Cultural Linguistic Services yog nej xav tau kev pab txhais lus:

ESPAÑOL / SPANISH:        (608) 265-0838

HMOOB / HMONG:            (608) 263-2217

བོད་ཡིག / TIBETAN:                 (608) 890-2545

中文 / CHINESE:                  (608) 890-2628

नेपाली / NEPALI:                    (608) 262-7521