Tsib Hlis, hais kom cov neeg ua haujlwm siv 2 thiab siv 3 nco hno tshuaj

PDF

Tshua txog cov neeg ua haujlwm,

Ua tsaug rau nej cov twb txiav txim hno tshuaj lawm. Peb paub tias hno tshuaj yog qhov zoo tshaj tiv thaiv peb thiab ib tsoom kom tus kab mob COVID-19 txhob kis, txo kom txhob tau kuaj thiab ua lwm yam tswj tus kab mob, thiab pib tuaj tau rau hauv tsev kawm ntawv li thaum ua ntej muaj tus kab mob.

Yog nej tseem tsis tau hno tshuaj, University Health Services yuav ua kom yooj yim li ua tau rau nej hno tshuaj. Tam sim no, hauv tsev kawm ntawv nej hno peb koob tshuaj, koob twg los tau: Pfizer, Moderna thiab Johnson and Johnson. Nej kuj tsis tau teem caij lawm. Nej mus tau rau ntawm Nicholas Recreation Center hnub Monday txog Friday thaum 8:30 sawv ntxov txog 4:30 tsaus ntuj. Muaj nres tsheb nyob ntawm lub chaw nres (Lot) 46. Tej zaum nej kuj yuav tau thov kom muaj tus txhais lus thaum mus txog hauv qhov chaw hno tshuaj.

Thov nrog nej tus thawjsaib tham txog kev ua yoog yim kom nej tuaj hno tau tshuaj hauv tsev kawm ntawv lub caij tsis ua haujlwm.

Yog nej twb hno tshuaj tawm sab nraum tsev kawm ntawv tas lawm, thov muab nej cov ntawv hno tshuaj rau UHS raws li cov kev qhia nyob hauv no: go.wisc.edu/uploadvaccine

UHS kuj hno tau txhuaj rau nej tsev neeg, nrog rau cov twb muaj 16 los 17, thiab pib Zwj Hli, Tsib Hlis tim 17, rau cov muaj 12 xyoos thiab tshaj. Tabsis, tsuas yog Pfizer koob thiaj muaj hno rau cov muaj 12-txog-17 xyoo xwb, nws zoo tshaj yuav tau teem ib lub caij yog ua tau. Mus saib hauv covidresponse.wisc.edu/covid-19-vaccine-information/#community-vaccination. Yuav tsum muaj ib tug laus nrog cov tsis tau muaj 18 xyoo tuaj, ntshe tus tsis tau muaj hnub nyoog ho yog ib tug mejyig los neeg ua haujlwm hauv UW–Madison. Tag nrho cov tshuaj hno dawb thiab nej tsis tau muab ID rau tus hno saib.

Yog nej muaj lus nug txog hno tshuaj los muab ntawv hno tshuaj, nej hu tau rau UHS tus xovtooj (lus Askiv) rau 608-265-5600 los, yog nej xav tau kev pab txhais lus, nej hu tau Cultural Linguistic Services rau:

ESPAÑOL / SPANISH:          (608) 265-0838

HMOOB / HMONG:              (608) 263-2217

བོད་ཡིག / TIBETAN:                    (608) 890-2545

中文 / CHINESE:                   (608) 890-2628

नेपाली / NEPALI:                     (608) 262-7521