11. Qhov Safer Badgers app puas qhiv kuv mus qhov twg rau qhov twg?

 • Qhov app tsis siv GPS (Global Positioning System) los geolocation qhia qhov koj nyob.
 • Thaum koj muaj qhov app txo rau hauv lub xovtooj, koj xaiv tau qhov low energy Bluetooth proximity notification yog koj xav siv nws.
  • Qhov no siv qhov location services qhia koj yog koj tau nyob ze ib tug neeg kuaj muaj COVID-19.
  • Koj tua qhov no thaum twg los tau.
 • Tag nrho cov ntaub ntawv tsis muaj qhov qhia tau koj yog leej twg.
  • Yog koj kuaj muaj COVID-19, koj yuav tsis paub tias leej twg tau txais ntawv qhia tau nyob ze koj.
  • Yog koj tau txais ib qho kev qhia rau nyob ze ib tug, koj yuav tsis paub tias tus mob kiag yog leeg twg.