9. Nws ua nyuaj heev muab kom tau qob ncaug txaus kuv qhov kuaj. Kuv yuav ua tau li cas?

 • Koj yuav tsum muab kom tau li 1 rau 1.5 millileters kua qob ncaug (ntws rau, los nti). Ua raws li cov kev qhia koj tau tuaj ntawm qhov chaw kuaj. Lub raj koj tso qob ncaug rau yuav qhia qhovmuaj millileters.
 • Muab tau qob ncaug yooj yim yog koj lub cev muaj dej txaus.
  • Koj yuav tsum tsis txhob haus dej 1 xuabmoos ua ntej, tabsis koj yuav tau haus dej kom txaus txaus ua ntej ntawd.
 • Thaum koj mus ko taw los tsav tsheb muaj rau koj lub caij kuaj, ua kom muaj ob ncaug ntau rau hauv koj qhov ncauj.
 • Thaum muab qob ncaug kuaj,
  • xav txog cov khoom noj koj nyiam.
  • zuaj raws koj cov pos hniav.
 • Txhob tso kom lub rag phwj (tso ntau dhau).
  • Yog koj tso qob ncaug ntau dhau rau hauv lub raj, thov lub raj tshiab thiab tso dua.