8. Qhov kuv mus kuaj muaj “invalid,” “inconclusive,” los “rejected.” Nws thwm li cas?

Yog koj kuaj es muaj ib qho cov no, koj yuav tswm rov kuaj dua. Koj qhov Badger Badge yuav tsis muaj cov ntaub ntawv txog thaum koj kuaj muaj los tsis muaj tus kab mob.

Ib qho kuaj muaj “invalid,” “inconclusive,” los “rejected” thwm tias koj qhov qob ncaug tsis ua haujlwm. Peb kuaj koj qhov qob ncaug tsis tau raws kev kuaj. Qhov no muaj taus thaum koj muab qob ncaug ntau dhau los tsawg heev, los koj qhov qob ncaug muaj lwm yam txuam rau.

Qob ncaug (tsis yog qob ncaug zoo) muaj taus thaum koj noj los haus dabtsi, dig kaus hniav, txhuam kaus hniav, siv tshuaj yaug qhov ncauj, ntsuas xis nkoos, los haus luam yeeb li ib xuabmoos ua ntej koj mus kuaj.

Kom muaj qob ncaug zoo muaj. Rau 1 xuabmoos ua ntej koj mus kuaj:

  • txhob noj dabtsi.
  • txhob haus dabtsi (dej tib si).
  • txhob ntsuas xis nkoos (gum).
  • txhob txhuam koj cov kaus hniav los siv tshuaj yaug qhov ncauj.
  • txhob siv khoom muaj luam yeeb (haus los ntsuas).

Koj haus tsis tau dej rau lub xuabmoos ua ntej koj mus kuaj, tabsis koj yuav tau haus dej ua ntej ntawd. Thiab siv dej yaug koj lub qhov ncauj kom huv ua ntej ntxov —tsawg kawm li 60 nas thi ua ntej mus kuaj. Koj cov qob ncaug yuav zoo dua yog lub cev muaj dej txaus.

Rau piv txwv:

Yog koj teem mus kuaj thaum 1:00 teev tav su, haus dej ntau ntau thaum sawv ntxov thiab yaug koj lub qhov ncauj (ua ntej thaum 12:00 teev). Thaum 12:00 teev, tsum txhob haus dej lawm.

Yog koj mus kuaj siv kua qhov ntswg, ua raws li qhov chaw teem kuaj kom koj ua.