7. Kuv tau txais ib tsab xov tuaj ntawm qhov Safer Badgers app tias kuv tau nyob nrog los ze ib tug muaj COVID-19. Kuv yuav tau ua li cas?

  • Qhov Safer Badgers app yuav qhia koj tias koj yuav tau ua li cas.
  • Nws yuav kom koj mus kuaj hauv UW–Madison ib qhov chaw kuaj COVID-19.
  • Koj qhov Badger Badge thiab kev nkag tau rau hauv lub tsev yuav tsis pauv.
  • Yog koj muaj lus nug, hu rau UW–Madison COVID-19 Assistance Line tus xovtooj 608-262-7777.