6. Kuv ua haujlwm rau siv 2 los siv 3. Kuv tuaj kuaj puas tau hauv tsev kawm ntawv lub caij kuv ua haujlwm?

Kev kuaj yog ib yam ua tau rau lub caij ua haujlwm them nyiaj thiab nws yeej npaj los kom kuaj tau thaum lub caij ua haujlwm. Caij kuaj pib ntxov li 6:30 sawv ntxov rau ib co chaw kuaj thiab muaj mus txog thaum 7:30 tsaus ntuj rau ib co chaw kuaj — saib cov caij qhib thiab chaw nyob nov.

Yog koj muaj lus nug txog kev kuaj rau lub caij ua haujlwm, thov nrog koj tus thawj saib tham.