5. Qhov Safer Badgers app puas tswj kom txhob muaj twg pom kuv cov ntaub ntawv kuaj mob?

Peb xyuas tswj kom txhob muaj twg pom koj tej ntaub ntawv.

 • Qhov Safer Badgers app siv koj tus username, password, thiab multi-factor authentication.
 • Tag nrho cov ntaub ntawv nyob hauv Safer Badgers app tsis muaj twg twm tau (tiv thaiv).
 • Koj cov ntaub ntawv kuaj mob tswj tiv thaiv raws cov cai hauv no:
  • HIPPA Privacy Rules.
  • Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA).
  • Wisconsin state laws.
  • Americans with Disabilities Act (ADA).
 • Peb tsuas muab koj cov ntaub ntawv rau lwm qhov nkaus xwb yog:
  • koj tso cai rau hauv qhov app (ntawm qhov privacy policy and terms of use).
  • raws cov cai tswj COVID-19 pub kom pab tswj kom txhob kis ntxiv.