4. Kuv yuav pom qhov kuv kuaj muaj li cas nyob qhov twg?

Koj saib pom koj qhov kuaj muaj li cas nyob hauv qhov Safer Badgers app thiab hauv MyUHS portal.