15. “Kev qhia tau nyob ze (exposure notification)” yog dabtsi? Qhov Safer Badgers app siv “qhov nrhiav (track)-thiab-taug qab (trace technology)” tswj cov kuaj muaj COVID-19 li cas?

 • Qhov Safer Badgers app siv “track-and-trace technology” tswj kev kuaj pom muaj COVID-19.
 • “Kev qhia tau nyob ze” qhia koj yog koj tau nyob ze ib tus kuaj muaj COVID-19.
 • Koj saib tau qhov “kom kaw kev qhia tau nyob ze.”
  • Koj lub xovtooj yuav khaws cov xam nyas Bluetooth tuaj ntawm lwm lub xovtooj nyob ze rau nws.
  • Thaum ib tus neeg siv qhov app paub tias nws muaj COVID-19, nws cov xam nyas 14 hnub dhau los yuav muab rub rau ib qho cia (protected database).
  • Koj lub xovtooj yuav cia li txo tau cov xam nyas ntawm qhov database thiab xyuas saib puas muaj ib qho zoo tib yam nyob hauv koj lub xovtooj uas khaws cia. (Saib koj puas yog tus tau nyob ze tus kuaj muaj COVID-19.)
  • Yog koj lub xovtooj nrhiav pom ib qho zoo tib yam, koj yuav tau txais ib tsa xov tias tej zaum koj tau nyob ze.
  • Tsuas yog koj thia pom qhov qhia tias tau nyob ze xwb.
  • Cov lej txog kev qhia tau nyob ze thiaj qhia rau UHS, tsis muaj ntaub ntawv txog ib tug neeg.
  • Qhov app yeej tsis siv GPS los geolocation taug qab saib koj nyob qhov twg li.