14. Qhov “kev taug qab (contact tracing)” yog dabtsi?

  • “Kev taug qab” yog ib qho kev ua raws ntawm kev noj qab haus huv rau pejxeem.
  • Cov neeg ua haujlwm rau hauv public health nug ib tug neeg uas kuaj muaj COVID-19 kom muab cov neeg ua tau nyob ze nws.
  • Ces cov neeg ua haujlwm rau public health mam hu rau cov neeg kom mus kuaj, cais rau ib qho, mus ntsib kwm kuaj mob muab tshuaj rau, los ua lwm yam.
  • University Health Services (UHS) yog tus tswj qhov kev taug qab rau kev kuaj hauv tsev kawm ntawv. UHS ua haujlwm nrog Public Health Madison and Dane County (PHMDC). PHMDC pab UHS thaum muaj neeg coob yuav tau taug qab (thaum “caij kis coob”).
  • Qhov Safer Badgers app taug tsis tau qab vim qhov app qhia tsis tau lwm tus siv qhov Safer Badgers app tau nyob ze.