13. Thaum ib tus neeg kuaj muaj COVID-19, leeg twg yog cov tau txais kev qhia nyob hauv qhov Safer Badgers app (tsis yog tus kuaj muaj mob)? Muab ntaub ntawv dabtsi qhia?

 • University Health Services (UHS) xa qhia kuaj muaj li cas rau koj siv qhov Safer Badgers app los hauv website.
 • Qhov kev qhia no muab tso rau qhov twm tsis tau (encrypted) txog thaum nws tuaj txog koj lub xovtooj.
 • Qhov koj kuaj pom li cas twm tsis tau kuj muab cia rau hauv peb qhov database tsis muaj neeg muab tau. Li no koj muab tau koj cov ntaub ntawv siv lub xobtooj los qhov website
 • Koj tsuas yog tus neeg twm tau qhov kev qhia tias kuaj muaj li cas nkaus xwb.
 • Qhov Safer Badgers app yuav tsis qhia koj kuaj muaj COVID-19 li cas rau leej twg.
 • Tau kom tag nhro cov laboratories yuav tsum qhia kuaj muaj COVID-19 li cas rau lub Wisconsin Department of Health Services (DHS).
  • DHS muab cov lej qhia kuaj muaj li cas rau qhov dashboard pejxeem saib tau.
  • Cov ntaub ntawv qhia txog tau koj yuav tsis tshwm ntawm daim dashboard.
  • Cov lej no pab peb tswj kev COVID-19 kis nyob hauv tsev kawm ntawv thiab tej zaum siv rau kev tshawb fawb kawm yav tom ntej.