12. UW-Madison yuav tswj kuv tej ntaub ntawv thiab kev tsis pub twg paub li cas thaum kuv siv qhov Safer Badgers app?

  • UW-Madison siv industrybest practices” tswj cov ntaub ntawv.
  • Peb tswj txhua yam ntaub ntawv txo kom koj cov ntaub ntawv txhob muaj qhov xiam, siv tsis raws cai, siv los muab rau lwm tus tsis tau cai, los raug pauv.
  • Peb yuav tsis muaj koj tus kheej cov ntaub ntawv (personally identifiable information (PII)) yog tsis tau kev tso cai ntawm koj.
  • Tag nrho koj cov ntaub ntawv txog tus kheej yuav muab tshem tag nrho tawm hauv peb lub servers thaum koj tshem qhov Safer Badgers app tawm ntawv koj lub xovtooj.