10. Kuv thov kev pab puas tau yog kuv ua tsis tau raws qhov kev kuaj yuav kom muaj?

Yog koj muaj ib qho mob los xiam oob khab uas ua rau koj tuaj nyuaj rau hauv tsev kawm ntawv, koj thov tau kom muab kev pab. Tej zaum koj mus kuaj tau rau lwm qhov chaw kuaj.

Koj thov tau kom muab kev pab yog koj tsis muaj xiam oob khab los muaj ib qho mob, tabsis kom koj xav tias koj yuav tsis tau kev pab.

Kev Pab rau Tus Mejyig

Yog koj ib tug mejyig thiab koj xav tau kev pab vim koj muaj ib qho mob los xiam oob khab, thov ib qho kev pab raws hauv lub McBurney Disability Resource Center.

Yog twb yeej nrog McBurney Disability Resource Center tham yav tas lawm, hu rau koj tus Access Consultant.

Yog koj nyob hauv nroog Madison (hauv los sab nraum tsev kawm ntawv) koj yuav tsum tau koom nrog qhov kev yuav kom kuaj nyob lub caij ntuj tshiab.

Yog koj thov ib qho kev pab tabsis koj tsis xiam oob khab los muaj ib qho mob, koj yuav tsum xa tias koj yuav tsis tau kev pab.

Yog koj muaj kev txhawj txog tsis yog muaj mob, hu lub Dean of Students Office rau dean@studentlife.wisc.edu. Peb yuav xyuas txhua qhov teev thov, tabsis peb yuav ua raws kev noj qab haus huv rau pejxeem cov homphiaj. Peb yuav tsis tso cai rau vim tias kuaj txhua asthiv es tsis yooj yim xwb.

Kev Pab rau Tus Neeg Ua Haujlwm

Yog koj yog ib tug neeg ua haujlwm thiab xav tau kev pab vim koj muaj ib qho mob los xiam oob khab, hu rau koj tus Divisional Disability Representative (DDR).

Yog koj thov ib qho kev pab tabsis koj tsis xiam oob khab los muaj ib qho mob, koj yuav tsum xa tias koj yuav tsis tau kev pab.

Yog koj muaj cov kev txhawj tsis yog muaj mob, hu rau koj tus divisional human resources representative. Peb yuav xyuas txhua qhov teev thov, tabsis peb yuav ua raws kev noj qab haus huv rau pejxeem cov homphiaj.