COVID-19 Response – Hmong

Tsev kawm ntawv cov xov xwm

Sob Lus Kev Hwm

Txhua tus ntawm ib tsoom hauv UW–Madison yuav tsum tau txais kev txais tos, saib muaj nqi thiab muaj kev nyabxeeb. Peb yuav tsis zam rau kev ua phem rau lwm tus kom ntshai thiab kev ntxub ntxaug, thiab hais lus saib tsis taus vim cev nqaij daim tawv thiab txawv puas rau cov kev UW–Madison saib muaj nqi. Lub Office of Compliance thiab Dean of Students Office muaj kev pab thiab rau qhia txog kev ua phem rau cov mejyig, xibfwb thiab neeg ua haujlwm.