COVID-19 Response – Hmong

Covid-19 Assistance Line tus Xovtooj

Hu 608-262-7777 rau tej lus nug txog kuaj COVID-19, qhov Safer Badgers app, kev pab qhib lub xovtooj hauv DoIT, thiab lwm yam txog UW–Madison COVID-19 qhov kev pab cuam.

  • Kev pab txhais lus: Thaum koj hu COVID-19 Assistance Line tus xovtooj, nias #9 thiab hais koj yam lus. Yuav muaj ib tug txhais lus thiab tus neeg teb COVID-19 Assistance line tus xovtooj nrog koj tham, los ib tug mam rov hu rau koj muaj tus pab txhais lus rau koj.
  • Caij ua haujlwm:
    • MondayFriday: 8 teev sawv ntxov txog 7 teev tsaus ntuj
    • SaturdaySunday: 8 teev sawv ntxov txog 4 teev txaus ntuj

Kev Pab Txhais Lus rau UW–Madison Cov Neeg Ua Haujlwm

Sob Lus Kev Hwm

Txhua tus ntawm ib tsoom hauv UW–Madison yuav tsum tau txais kev txais tos, saib muaj nqi thiab muaj kev nyabxeeb. Peb yuav tsis zam rau kev ua phem rau lwm tus kom ntshai thiab kev ntxub ntxaug, thiab hais lus saib tsis taus vim cev nqaij daim tawv thiab txawv puas rau cov kev UW–Madison saib muaj nqi. Lub Office of Compliance thiab Dean of Students Office muaj kev pab thiab rau qhia txog kev ua phem rau cov mejyig, xibfwb thiab neeg ua haujlwm.