Cov Lus Nug Tseem Ceeb txog Safer Badgers thiab kev kuaj rau caij ntuj tshiab

Tsev kawm ntawv tau muab qhov kev tshiab no los siv kom muaj kev nyabxeeb rau ib tsoom lub caij kawm ntawv ntuj tshiab. Cov no yog txhua tus yuav tau kuaj thiab kuaj tas li thiab nws yuav tshuam rau qhov qhib nkag rau cov vajtse. Pib lub Ib Hlis tim 25 yuav tsum kuaj tsis muaj tus kab mob thiaj yuav nkag tau rau cov vajtse thiab muab kev pab.

Saib Cov Lus Nug Tas Li hauv qab rau kev qhia ntxiv txog kev kuaj thiab qhov Safer Badgers app.

XYUAS: Thov ua tib zoo xyuas nqe lus nug 8 thiab 9 hauv qab rau kev qhia tseem ceeb txog yuav npaj rau koj qhov kev kuaj li cas. Ua raws cov kev qhia no yuav pab koj kom txhob muab qhov kuaj tsis tau tias muaj los tsis muaj mob nyob ntawm qhov chaw kuaj.

Tsev kawm ntawv cov xov xwm

Daim video qhia qhov Safer Badgers App

Cov Lus Nug Tseem Ceeb txog Safer Badgers thiab kev kuaj rau caij ntuj tshiab

This is an accordion element with a series of buttons that open and close related content panels.

1. Leeg twg koj yuav nug tau txog siv lub xovtooj qhib nkag cov vajtse?

Hu UW–Madison COVID-19 Assistance Line tus xovtooj, 608-262-7777.

Posted on 5:45 PM, January 17, 2021

2. Qhov siv qob ncaug kuaj yuav siv ntev li cas?

Qhov kuaj no siv feeb puav xwb.

Posted on 5:45 PM, January 17, 2021

3. Thaum twg kuv thiaj paub kuaj muaj li cas?

Koj yuav saib tau koj qhov lawv kuaj pom muaj li cas tsis tshaj 24 xuabmoos.

Posted on 5:46 PM, January 17, 2021

4. Kuv yuav pom qhov kuv kuaj muaj li cas nyob qhov twg?

Koj saib pom koj qhov kuaj muaj li cas nyob hauv qhov Safer Badgers app thiab hauv MyUHS portal.

Posted on 5:46 PM, January 17, 2021

5. Qhov Safer Badgers app puas tswj kom txhob muaj twg pom kuv cov ntaub ntawv kuaj mob?

Peb xyuas tswj kom txhob muaj twg pom koj tej ntaub ntawv.

 • Qhov Safer Badgers app siv koj tus username, password, thiab multi-factor authentication.
 • Tag nrho cov ntaub ntawv nyob hauv Safer Badgers app tsis muaj twg twm tau (tiv thaiv).
 • Koj cov ntaub ntawv kuaj mob tswj tiv thaiv raws cov cai hauv no:
  • HIPPA Privacy Rules.
  • Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA).
  • Wisconsin state laws.
  • Americans with Disabilities Act (ADA).
 • Peb tsuas muab koj cov ntaub ntawv rau lwm qhov nkaus xwb yog:
  • koj tso cai rau hauv qhov app (ntawm qhov privacy policy and terms of use).
  • raws cov cai tswj COVID-19 pub kom pab tswj kom txhob kis ntxiv.
Last updated 5:58 PM, January 17, 2021

6. Kuv ua haujlwm rau siv 2 los siv 3. Kuv tuaj kuaj puas tau hauv tsev kawm ntawv lub caij kuv ua haujlwm?

Kev kuaj yog ib yam ua tau rau lub caij ua haujlwm them nyiaj thiab nws yeej npaj los kom kuaj tau thaum lub caij ua haujlwm. Caij kuaj pib ntxov li 6:30 sawv ntxov rau ib co chaw kuaj thiab muaj mus txog thaum 7:30 tsaus ntuj rau ib co chaw kuaj — saib cov caij qhib thiab chaw nyob nov.

Yog koj muaj lus nug txog kev kuaj rau lub caij ua haujlwm, thov nrog koj tus thawj saib tham.

Last updated 3:54 PM, January 26, 2021

7. Kuv tau txais ib tsab xov tuaj ntawm qhov Safer Badgers app tias kuv tau nyob nrog los ze ib tug muaj COVID-19. Kuv yuav tau ua li cas?

 • Qhov Safer Badgers app yuav qhia koj tias koj yuav tau ua li cas.
 • Nws yuav kom koj mus kuaj hauv UW–Madison ib qhov chaw kuaj COVID-19.
 • Koj qhov Badger Badge thiab kev nkag tau rau hauv lub tsev yuav tsis pauv.
 • Yog koj muaj lus nug, hu rau UW–Madison COVID-19 Assistance Line tus xovtooj 608-262-7777.
Last updated 5:58 PM, January 17, 2021

8. Qhov kuv mus kuaj muaj “invalid,” “inconclusive,” los “rejected.” Nws thwm li cas?

Yog koj kuaj es muaj ib qho cov no, koj yuav tswm rov kuaj dua. Koj qhov Badger Badge yuav tsis muaj cov ntaub ntawv txog thaum koj kuaj muaj los tsis muaj tus kab mob.

Ib qho kuaj muaj “invalid,” “inconclusive,” los “rejected” thwm tias koj qhov qob ncaug tsis ua haujlwm. Peb kuaj koj qhov qob ncaug tsis tau raws kev kuaj. Qhov no muaj taus thaum koj muab qob ncaug ntau dhau los tsawg heev, los koj qhov qob ncaug muaj lwm yam txuam rau.

Qob ncaug (tsis yog qob ncaug zoo) muaj taus thaum koj noj los haus dabtsi, dig kaus hniav, txhuam kaus hniav, siv tshuaj yaug qhov ncauj, ntsuas xis nkoos, los haus luam yeeb li ib xuabmoos ua ntej koj mus kuaj.

Kom muaj qob ncaug zoo muaj. Rau 1 xuabmoos ua ntej koj mus kuaj:

 • txhob noj dabtsi.
 • txhob haus dabtsi (dej tib si).
 • txhob ntsuas xis nkoos (gum).
 • txhob txhuam koj cov kaus hniav los siv tshuaj yaug qhov ncauj.
 • txhob siv khoom muaj luam yeeb (haus los ntsuas).

Koj haus tsis tau dej rau lub xuabmoos ua ntej koj mus kuaj, tabsis koj yuav tau haus dej ua ntej ntawd. Thiab siv dej yaug koj lub qhov ncauj kom huv ua ntej ntxov —tsawg kawm li 60 nas thi ua ntej mus kuaj. Koj cov qob ncaug yuav zoo dua yog lub cev muaj dej txaus.

Rau piv txwv:

Yog koj teem mus kuaj thaum 1:00 teev tav su, haus dej ntau ntau thaum sawv ntxov thiab yaug koj lub qhov ncauj (ua ntej thaum 12:00 teev). Thaum 12:00 teev, tsum txhob haus dej lawm.

Yog koj mus kuaj siv kua qhov ntswg, ua raws li qhov chaw teem kuaj kom koj ua.

Last updated 5:57 PM, January 17, 2021

9. Nws ua nyuaj heev muab kom tau qob ncaug txaus kuv qhov kuaj. Kuv yuav ua tau li cas?

 • Koj yuav tsum muab kom tau li 1 rau 1.5 millileters kua qob ncaug (ntws rau, los nti). Ua raws li cov kev qhia koj tau tuaj ntawm qhov chaw kuaj. Lub raj koj tso qob ncaug rau yuav qhia qhovmuaj millileters.
 • Muab tau qob ncaug yooj yim yog koj lub cev muaj dej txaus.
  • Koj yuav tsum tsis txhob haus dej 1 xuabmoos ua ntej, tabsis koj yuav tau haus dej kom txaus txaus ua ntej ntawd.
 • Thaum koj mus ko taw los tsav tsheb muaj rau koj lub caij kuaj, ua kom muaj ob ncaug ntau rau hauv koj qhov ncauj.
 • Thaum muab qob ncaug kuaj,
  • xav txog cov khoom noj koj nyiam.
  • zuaj raws koj cov pos hniav.
 • Txhob tso kom lub rag phwj (tso ntau dhau).
  • Yog koj tso qob ncaug ntau dhau rau hauv lub raj, thov lub raj tshiab thiab tso dua.
Posted on 5:49 PM, January 17, 2021

10. Kuv thov kev pab puas tau yog kuv ua tsis tau raws qhov kev kuaj yuav kom muaj?

Yog koj muaj ib qho mob los xiam oob khab uas ua rau koj tuaj nyuaj rau hauv tsev kawm ntawv, koj thov tau kom muab kev pab. Tej zaum koj mus kuaj tau rau lwm qhov chaw kuaj.

Koj thov tau kom muab kev pab yog koj tsis muaj xiam oob khab los muaj ib qho mob, tabsis kom koj xav tias koj yuav tsis tau kev pab.

Kev Pab rau Tus Mejyig

Yog koj ib tug mejyig thiab koj xav tau kev pab vim koj muaj ib qho mob los xiam oob khab, thov ib qho kev pab raws hauv lub McBurney Disability Resource Center.

Yog twb yeej nrog McBurney Disability Resource Center tham yav tas lawm, hu rau koj tus Access Consultant.

Yog koj nyob hauv nroog Madison (hauv los sab nraum tsev kawm ntawv) koj yuav tsum tau koom nrog qhov kev yuav kom kuaj nyob lub caij ntuj tshiab.

Yog koj thov ib qho kev pab tabsis koj tsis xiam oob khab los muaj ib qho mob, koj yuav tsum xa tias koj yuav tsis tau kev pab.

Yog koj muaj kev txhawj txog tsis yog muaj mob, hu lub Dean of Students Office rau dean@studentlife.wisc.edu. Peb yuav xyuas txhua qhov teev thov, tabsis peb yuav ua raws kev noj qab haus huv rau pejxeem cov homphiaj. Peb yuav tsis tso cai rau vim tias kuaj txhua asthiv es tsis yooj yim xwb.

Kev Pab rau Tus Neeg Ua Haujlwm

Yog koj yog ib tug neeg ua haujlwm thiab xav tau kev pab vim koj muaj ib qho mob los xiam oob khab, hu rau koj tus Divisional Disability Representative (DDR).

Yog koj thov ib qho kev pab tabsis koj tsis xiam oob khab los muaj ib qho mob, koj yuav tsum xa tias koj yuav tsis tau kev pab.

Yog koj muaj cov kev txhawj tsis yog muaj mob, hu rau koj tus divisional human resources representative. Peb yuav xyuas txhua qhov teev thov, tabsis peb yuav ua raws kev noj qab haus huv rau pejxeem cov homphiaj.

Last updated 11:24 AM, January 29, 2021

11. Qhov Safer Badgers app puas qhiv kuv mus qhov twg rau qhov twg?

 • Qhov app tsis siv GPS (Global Positioning System) los geolocation qhia qhov koj nyob.
 • Thaum koj muaj qhov app txo rau hauv lub xovtooj, koj xaiv tau qhov low energy Bluetooth proximity notification yog koj xav siv nws.
  • Qhov no siv qhov location services qhia koj yog koj tau nyob ze ib tug neeg kuaj muaj COVID-19.
  • Koj tua qhov no thaum twg los tau.
 • Tag nrho cov ntaub ntawv tsis muaj qhov qhia tau koj yog leej twg.
  • Yog koj kuaj muaj COVID-19, koj yuav tsis paub tias leej twg tau txais ntawv qhia tau nyob ze koj.
  • Yog koj tau txais ib qho kev qhia rau nyob ze ib tug, koj yuav tsis paub tias tus mob kiag yog leeg twg.
Last updated 5:57 PM, January 17, 2021

12. UW-Madison yuav tswj kuv tej ntaub ntawv thiab kev tsis pub twg paub li cas thaum kuv siv qhov Safer Badgers app?

 • UW-Madison siv industrybest practices” tswj cov ntaub ntawv.
 • Peb tswj txhua yam ntaub ntawv txo kom koj cov ntaub ntawv txhob muaj qhov xiam, siv tsis raws cai, siv los muab rau lwm tus tsis tau cai, los raug pauv.
 • Peb yuav tsis muaj koj tus kheej cov ntaub ntawv (personally identifiable information (PII)) yog tsis tau kev tso cai ntawm koj.
 • Tag nrho koj cov ntaub ntawv txog tus kheej yuav muab tshem tag nrho tawm hauv peb lub servers thaum koj tshem qhov Safer Badgers app tawm ntawv koj lub xovtooj.
Last updated 5:56 PM, January 17, 2021

13. Thaum ib tus neeg kuaj muaj COVID-19, leeg twg yog cov tau txais kev qhia nyob hauv qhov Safer Badgers app (tsis yog tus kuaj muaj mob)? Muab ntaub ntawv dabtsi qhia?

 • University Health Services (UHS) xa qhia kuaj muaj li cas rau koj siv qhov Safer Badgers app los hauv website.
 • Qhov kev qhia no muab tso rau qhov twm tsis tau (encrypted) txog thaum nws tuaj txog koj lub xovtooj.
 • Qhov koj kuaj pom li cas twm tsis tau kuj muab cia rau hauv peb qhov database tsis muaj neeg muab tau. Li no koj muab tau koj cov ntaub ntawv siv lub xobtooj los qhov website
 • Koj tsuas yog tus neeg twm tau qhov kev qhia tias kuaj muaj li cas nkaus xwb.
 • Qhov Safer Badgers app yuav tsis qhia koj kuaj muaj COVID-19 li cas rau leej twg.
 • Tau kom tag nhro cov laboratories yuav tsum qhia kuaj muaj COVID-19 li cas rau lub Wisconsin Department of Health Services (DHS).
  • DHS muab cov lej qhia kuaj muaj li cas rau qhov dashboard pejxeem saib tau.
  • Cov ntaub ntawv qhia txog tau koj yuav tsis tshwm ntawm daim dashboard.
  • Cov lej no pab peb tswj kev COVID-19 kis nyob hauv tsev kawm ntawv thiab tej zaum siv rau kev tshawb fawb kawm yav tom ntej.
Last updated 5:55 PM, January 17, 2021

14. Qhov “kev taug qab (contact tracing)” yog dabtsi?

 • “Kev taug qab” yog ib qho kev ua raws ntawm kev noj qab haus huv rau pejxeem.
 • Cov neeg ua haujlwm rau hauv public health nug ib tug neeg uas kuaj muaj COVID-19 kom muab cov neeg ua tau nyob ze nws.
 • Ces cov neeg ua haujlwm rau public health mam hu rau cov neeg kom mus kuaj, cais rau ib qho, mus ntsib kwm kuaj mob muab tshuaj rau, los ua lwm yam.
 • University Health Services (UHS) yog tus tswj qhov kev taug qab rau kev kuaj hauv tsev kawm ntawv. UHS ua haujlwm nrog Public Health Madison and Dane County (PHMDC). PHMDC pab UHS thaum muaj neeg coob yuav tau taug qab (thaum “caij kis coob”).
 • Qhov Safer Badgers app taug tsis tau qab vim qhov app qhia tsis tau lwm tus siv qhov Safer Badgers app tau nyob ze.
Last updated 5:55 PM, January 17, 2021

15. “Kev qhia tau nyob ze (exposure notification)” yog dabtsi? Qhov Safer Badgers app siv “qhov nrhiav (track)-thiab-taug qab (trace technology)” tswj cov kuaj muaj COVID-19 li cas?

 • Qhov Safer Badgers app siv “track-and-trace technology” tswj kev kuaj pom muaj COVID-19.
 • “Kev qhia tau nyob ze” qhia koj yog koj tau nyob ze ib tus kuaj muaj COVID-19.
 • Koj saib tau qhov “kom kaw kev qhia tau nyob ze.”
  • Koj lub xovtooj yuav khaws cov xam nyas Bluetooth tuaj ntawm lwm lub xovtooj nyob ze rau nws.
  • Thaum ib tus neeg siv qhov app paub tias nws muaj COVID-19, nws cov xam nyas 14 hnub dhau los yuav muab rub rau ib qho cia (protected database).
  • Koj lub xovtooj yuav cia li txo tau cov xam nyas ntawm qhov database thiab xyuas saib puas muaj ib qho zoo tib yam nyob hauv koj lub xovtooj uas khaws cia. (Saib koj puas yog tus tau nyob ze tus kuaj muaj COVID-19.)
  • Yog koj lub xovtooj nrhiav pom ib qho zoo tib yam, koj yuav tau txais ib tsa xov tias tej zaum koj tau nyob ze.
  • Tsuas yog koj thia pom qhov qhia tias tau nyob ze xwb.
  • Cov lej txog kev qhia tau nyob ze thiaj qhia rau UHS, tsis muaj ntaub ntawv txog ib tug neeg.
  • Qhov app yeej tsis siv GPS los geolocation taug qab saib koj nyob qhov twg li.
Last updated 5:55 PM, January 17, 2021

Covid-19 Assistance Line tus Xovtooj

Hu 608-262-7777 rau tej lus nug txog kuaj COVID-19, qhov Safer Badgers app, kev pab qhib lub xovtooj hauv DoIT, thiab lwm yam txog UW–Madison COVID-19 qhov kev pab cuam.

 • Kev pab txhais lus: Thaum koj hu COVID-19 Assistance Line tus xovtooj, nias #9 thiab hais koj yam lus. Yuav muaj ib tug txhais lus thiab tus neeg teb COVID-19 Assistance line tus xovtooj nrog koj tham, los ib tug mam rov hu rau koj muaj tus pab txhais lus rau koj.
 • Caij ua haujlwm:
  • MondayFriday: 8 teev sawv ntxov txog 7 teev tsaus ntuj
  • SaturdaySunday: 8 teev sawv ntxov txog 4 teev txaus ntuj

Kev Pab Txhais Lus rau UW–Madison Cov Neeg Ua Haujlwm

Sob Lus Kev Hwm

Txhua tus ntawm ib tsoom hauv UW–Madison yuav tsum tau txais kev txais tos, saib muaj nqi thiab muaj kev nyabxeeb. Peb yuav tsis zam rau kev ua phem rau lwm tus kom ntshai thiab kev ntxub ntxaug, thiab hais lus saib tsis taus vim cev nqaij daim tawv thiab txawv puas rau cov kev UW–Madison saib muaj nqi. Lub Office of Compliance thiab Dean of Students Office muaj kev pab thiab rau qhia txog kev ua phem rau cov mejyig, xibfwb thiab neeg ua haujlwm.